Множествено число на съществителните

Форми от мъжки род

Окончанията за множествено число за съществителните от мъжки род зависят от това колко срички има думата. 

 1. Съществителни от мъжки род с повече от една сричка получават окончание — И

  Например:

  гардероб — гардероби
  писател — писатели
  баща — бащи
  герой — герои

   

  Когато тези съществителни образуват множествено число, ударението не се променя

 2. Същетвителни с една сричка образуват множествено число с окончание — ОВЕ


  Например:

  град — градове
  стол — столове
  блок — блокове
  вид —  видове
  бряг — брягове
  син — синове

   

  Тука позицията на ударението подлежи(может) се променя. 

  Исключения:
  мъж — мъже
  цар — царе
  княз — князе
  кон — коне
  крал — крале
  крак — крака
  рог — рога
  брат — братя

  Едносрични съществителни от мъж. род, имаши 2 форми за множественно число. 

   клон — клони (дерева) — клонове (банка)
  лист — листа (дерева) — листове (тетеради) 
  звук — звукове (гласные, согласные) — звуци (музыки, природы)

  Редуване на съгласни.

К-Ц

учениК — учениЦи
глупаК — глупаЦи
моряК — моряЦи
речниК — речниЦи
бележниК — бележниЦи

Г-З

съпруГ — съпруЗи
белеГ — белеЗи
носороГ — носороЗи

Х-С

стомаХ — стомаСи
монарХ — монарСи
монаХ — монаСи

Форми от женски род

 1. Всички съществителни от женски род, завършващи на гласна, променят окончанията — а или на

  например: 

  маса — маси
  шапка — шапки
  чиния — чинии
  история — истории


 2. Съществителни имена от женски род, завършващи на съгласна, образуват мн. число чрез добавяне на окончание

  вечер — вечери
  радост — радости

  болест — болести

  Изключение: 
  ръка — ръце

Форми от среден род

 1. Всички съществителни от среден род, които завършват на образуват множествено число чрез замяна с -А 

 

село

села

същество

същества

петно

петна

легло

легла

(!)Ударението пада на последната сричка

Исключения:
дърво — дърва(дрова) — дървета (деревья)
чудо — чудеса

2. Които завършват на -МЕ образуват множествено число чрез добавяна -НА

време

времена

име

имена

знаме

знамена

рамо (плечо)

рамена

 

3. Които в ед. число завършват на  Е и чуждици

завършващи на -И,-У, -Ю образуват мн. число с окончание  —ТА.

море

морета

магаре (осел)

магарета

врабче (воробей)

врабчета

такси

таксита

бижу

бижута

меню

менюта

(!)Обикновено ударението не се променя.