21 урок

Оглавление урока

Упражнение 1. Работате по модела

Модел:

Детето спи от 3 до 5 часа. Колко дълго спи то?
— Два часа

 1. Христина свири всеки ден от 14 до 16 часа
 2. Художникът рисува от 9 сутринта до 9 вечерта.
 3. Професорът  работи от 9 до 18 часа
 4. Магазинът е отворен от 7:30 до 18:00 часа
 5. Галерията е отворена от 8ш до 16:30 часа
 6. Студентите имат лекции от 9 до 14:15 часа
 7. Мога да чакам от 5 до 5,15 часа.
 8. Изпитът (экзамен) започва в 8:40 и свършва в 12:40 часа
 9. Обедната почивка  е от 12 до 13 часа
 10. Гарата(вокзал) е затворена между 0 и 6 часа

Упражнение 2. Измените предложения

 — превърнете ги във въпросителни, като започнете с «Колко»

 — пред подчертаните думи сложете «две/два»

 1. В стаята има легло
 2. В ъгъла има шкаф
 3. До къщата има голям магазин
 4. Супермаркетътр се отваря с един ключ
 5. При пътуването в чужбина ходя най-малко в един град в планината
 6. Още един месец студентите ьрябва да учат
 7. За офиса е нужен един факс апарат и още един компютър
 8. На всеки час часовникът звъни
 9. Къщата има един етаж

Когда употребляется предлог "НА"

В болгарском языке существительные не изменяются по падежам. И если надо что-то сказать в родительном падеже (Кого? Чего?), то используется предлог «НА» + существительное. 

Пример:

Комната Антона — Стаята на Антон

Если в болгарском встречается глагол + на + существительное, то это это соответствует дательному падежу в русском (Кому? Чему?). 

Я дарю цветы учителю — Аз подарявам цветя на учителя
Той не може да помогне на майки си

Если можно задать вопрос «НА КОГО» ( кому? чему?), то работает дательный падеж и предлог «НА»

Пример: 

Обаждаш ли се на родителите си, когато излизаш?
Звонишь ли ты кому?

Кажи на брат ми, че излизам. 
Скажи кому?

Не мога да предложа га гостите нищо
Предложить кому?

На кого да се обадя, ако имам нужда от помощ?
Кому мне позвонить?

Какво да пожелая на Николай?
Кому пожелаешь?

Трябва да помогна на съпругата си вкъщи
Кому помочь?

Искам да испратя едно писмо на семейството. 
Кому отправить?

Домашнее задание:

(урок 8. стр. 5. упр. 5) — Разкрийти скобите. 

1. От колко (ден) дни си на работа?
2. Имам само два (учебник) учебника, а ти имаш всички (учебник) учебници. 
3. Всъщност(действительно) ти колко (брат) братя имаш?
4. Джими има двама (брат) братя и три (сестра) сестри.
5. В онези (в тех) високи (блок) блокове живеят (колеги) колегите ми. 
6. На снимката са (братя) братята ми и (жени) жените им. 
7. (Баща) Баща му е дребен (мелкий) търговец на храна. 
8. Тези (момиче) момичета не учат при нас. 

 

Упражнение 1

 1. Колко дълго свири тя? — Тя свири два часа
 2. Колко дълго (или колко часа) рисува той? — Той рисува дванайсет часа. 
 3. Колко дълго работи той? — Той работи девет часа. 
 4. Колко дълго отворен магазинът? —  Магазинът е отворен десет и половина часа. 
 5. Колко дълго отворена галереята? —  Галереята е отворена  шест и половина часа. 
 6. Колко дълго имат студентите лекции? — Студентите имат лекции пет и четвърт часа. 
 7. Колко дълго мога да чакам? —  Аз мога да чакам четвърт часа. 
 8. Колко дълго изпитът? — Изпитът четири часа. 
 9. Колко дълго е обедната почивка? — Обедната почивка е един часа. 
 10. Колко дълго затворена гарата? — Гарата е затворена шест часа. 

Упражнение 2

 1. Колко легла има в стаята? — В стаята има две легла. 
 2. Колко шкафа има в ъгала? — В ъгала има два шкафа.
 3.  Колко голями магазина има до къщата? — До къщата има два голями магазина. 
 4.  С колко ключа се отваря супермаркетът? — Супермаркетът се отваря два ключа. 
 5. В колко града в планината ходиш при пътуването в чужбина? — Ходя в два града в планината. 
 6. Колко месяца студентите трябва да учат? — Още два месяца. 
 7. Колко факс апарата и компютъра са нужени за офиса? — За офиса са нужни два факс апарата и два компютъра. 
 8. На колко часа  часовникът звъни? — Часовникът звъни на всеки два часа. 
 9. Колко этажа има къщата?  — Къщата има два этажа.